آیت الله اعرافی، طی سخنانی در دوره تخصصی تفسیر موضوعی و معارف قرآن کریم که با موضوع "قرآن کتاب تمدن ساز" و به صورت مجازی از سوی  موسسه بین المللی حکمت برگزار شد، با تأکید بر این که اندیشه اسلامی و معرفت قرآنی، تمدن ساز است، گفت: رویکرد ناب توحیدی در اندیشه و تمدن اسلامی موج می زند.عضو جامعه مدرسین همچنین بیان داشت: ما در عصر جدید و مُلهم از پرتوی انقلاب اسلامی آن چه باید دنبال کنیم تمدن نوینی بر پایه اندیشه تمدنی اسلام است که نسبت به تمدن های دیگر نه خشن و متعصب در نفی است و نه این که دریچه انفعال را به روی خود باز می کند؛ در واقع این راه میانه ای است که می توان بر اساس آن تمدن نوینی ساخت که به چالش های بشری پاسخ دهد.